№ по редНаименование на предприятието№ и дата на приемане на решението на общинския съвет за създаването, преобразуването и закриването на общинското предприятиеПрдмет на дейност на предприятиетоОргани на управление на предприятиетоБрой заети лица по щатно разписаниеПредоставено на предприятието недвижимо общинско имущество - акт за общинска собственост №/дата
1ОП „ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ“Решение № 325
от 21.12.2006 г. на ОбС - Габрово
Определя гробищния парк, в който ще се извърши траурния обред и погребението или урнополагането, както и деня и часа на тези действия, като осигурява безплатно гробно място, урнови гробове или урнови ниши за покойника, предлага на гражданите срещу заплащане на такса следните видове услуги:
- Изкопаване и зариване на гробно място, в т.ч. урна и урнополагане;
- Отваряне на стари гробове и ексхумация;
- Предоставяне за ползване обредна зала, хладилна камера;
- Издаване на разрешения за ремонтно-строителни и каменоделски дейности по гробните места и урновите ниши;
- Предоставя безплатни погребални услуги на български граждани, съгласно чл. 30 от Наредбата за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на община Габрово;
- Поддържа гробищните паркове в това число наличния в тях сграден фонд;
- Поддържа механизацията и автомобилния парк, предоставени от Общината.
Директор
Александър Атанасов Дичовски
16Земи и сгради:
- Акт №1326/30.01.2003 г.; - Акт № 1358/08.05.2003 г.;
- Акт № 912/31.10.2008 г..
2ОП „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ“Решение № 206
от 09.11.2017 г. на ОбС - Габрово
- Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, включително зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване;
- Събиране и транспортиране на битови отпадъци, съгласно утвърдената система за управление на отпадъците на територията на община Габрово;
- Изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други имоти - общинска собственост, както и предоставяне на свързаните с тях услуги за населението;
- Поддържане и ремонт на сгради, общинска собственост;
- Поддържане и ремонт на системата за улично осветление на територията на Община Габрово;
- Изграждане и поддържане на паркова мебел, детски площадки, съоръжения за игра и поливни системи;
- Изграждане и поддържане на зелената система на община Габрово;
- Премахване на строежи или части от тях - общинска собственост или такива изградени върху земя, урегулирани поземлени имоти, улици, тротоари и др. имоти - общинска собственост;
- Демонтиране на незаконни рекламно-информационни елементи (РИЕ), преместваеми обекти, елементи на техническата инфраструктура, ограждения и други подобни, поставени върху имоти - общинска собственост;
- Подпомагане дейностите по организацията и провеждането на общински мероприятия;Извършване на възмездни услуги за:
- транспортиране на производствени, едрогабаритни и дребни строителни отпадъци на територията на община Габрово;
- почистване и измиване на терени;
- други услуги, предвидени в местната нормативна уредба.
ВрИД - Директор
Момчил Пейков Дончев
218 + до 35 сезонни работника до 5 месецаЗеми и сгради
Акт № 1804/26.03.2014 г.;
Акт № 1805/26.03.2014 г.;
Акт № 2110/27.05.2015 г..
3ОП „РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ - ГАБРОВО“ /РДНО/Решение № 32
от 05.03.2015 г. на ОбС - Габрово;
Обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци:
- Приемане не неопасни отпадъци;
- Контрол и мониторинг на вида и количеството на постъпилите отпадъци, посредством система за видеонаблюдение и електронна автомобилна везна;
- Първично третиране (чрез открито площадково компостиране) за разделно събиране от общините на Габрово и Трявна - биоразградими отпадъци;
-Временно съхраняване на специално обособени места от стопанския двор на депото на земни маси и неопасни строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата; компост и/или органичен почвен подобрител и на неоползотворим остатъчен органичен отпадък;
- Надземно депониране на негодните за рециклиране и/или оползотворяване отпадъци;
- Отвеждане и пречистване на отпадни води и инфилтрат, които се отделят в резултат от дейността на РДНО;
- Отвеждане и обезвреждане на депониен (сметищен) газ, който се отделя от клетката за депониране на отпадъци и др.
Директор
Даниела Владимирова Димитрова
23Сгради:
Акт № 2300/14.12.2015 г.
4ОП "ПАРКИРАНЕ И
РЕПАТРИРАНЕ"
Решение № 54
от 28.03.2019 г. на ОбС - Габрово
Експлоатиране и поддържане на зоните за платено
паркиране – общинска собственост,
както и предоставените им за управление
паркинги и гаражи.
- Изграждане и поддържане на инфраструктурата на определените за паркиране места, преградни съоръжения (входно-изходни бариери, ограждения, кабинки и др.), информационни табели, маркировка и др.;
- Експлоатиране и поддържане на зоните за платено паркиране - общинска собственост както и представените им за управление паркинги и гаражи;
- Поддръжка на вертикалната и хоризонтална пътна маркировка и другите необходими законови средства за ефективната организация на паркиране в обособените платени паркинги и зоните за платено паркиране;
- Поддържане на чистота и реда в паркингите, гаражите и зоните за платено паркиране - общинска собственост и др.
Директор
Рачо Атанасов Илиев
13Самостоятелен обект в сграда - Акт № 1583/15.02.2012 г.
Самостоятелен обект в сграда - Акт № 977/15.02.2012 г. /три паркоместа/
Самостоятелен обект - /офис/ Акт № 2026/09.03.2015 г.