№ по редНаименование на предприятието№ и дата на приемане на решението на общинския съвет за създаването, преобразуването и закриването на общинското предприятиеПрдмет на дейност на предприятиетоОргани на управление на предприятиетоБрой заети лица по щатно разписаниеПредоставено на предприятието недвижимо общинско имущество - акт за общинска собственост №/дата
1ОП „Гробищни паркове“Решение № 325 от 21.12.2006г.Определя гробищния парк, в който ще се извърши траурния обред и погребението или урнополагането, както и деня и часа на тези действия, като осигурява безплатно гробно място урнови гробове или урнови ниши за покойника; предлага на гражданите срещу заплащане на такса следните видове услуги: Изкопаване и зариване на гробно място, в т.ч. урна и урнополагане; Отваряне на стари гробове и ексхумация; Предоставяне за ползване обредна зала, хладилна камера; Издаване на разрешения за ремонтно-строителни и каменоделски дейности по гробните места и урновите ниши; Предоставя безплатни погребални услуги на български граждани, съгласно чл. 30 от Наредбата за гробищните паркове и реда и условията за извършване на погребения на територията на община Габрово; поддържа гробищните паркове в това число наличния в тях сграден фонд; поддържа механизацията и автомобилния парк, предоставени от Общината.Директор Алексадър ДичовскиЩатна численост на персонала е 17 щатни бр.Земи и сгради: Акт №1326/30.01.2003г. Акт № 1358/08.05.2003г. Акт № 912/31.10.2008г.
2ОП „Благоустрояване“Решение № 202 от 21.10.2013г.Национален класификатор на икономическите дейности - 2008г. - 3811 Събиране на неопасни отпадъци. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, включително
зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване;
събиране и
транспортиране на битови отпадъци; депониране и обезвреждане на битови отпадъци в депо за битови отпадъци; текуща поддръжка и ремонт на техническата инфраструктура и други имоти - общинска собственост; подпомагане дейностите по организацията и провеждането на общински
мероприятия; извършване на възмездни услуги за транспортиране, депониране и
обезвреждане на производствени отпадъци.
Директор Михаил БашевЩатна численост на персонала е 137 щатни бр.Земи и сгради с Акт № 1804/26.03.2014 г. Акт №1805/26.03.2014г. Акт №2110/27.05.2015г.
3ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци - Габрово“Решение № 32 от 05.03.2015г.Организация по управление на неопасни отпадъци (в т.ч. битови, производствени и строителни отпадъци), в съответствие с допустимите за „прием“, „първично третиране“, „временно съхранение“ и „крайно обезвреждане“ в депо - кодове отпадъци, които са посочени конкретно в условията на Комплексно разрешително No 157 Н 1/2011г. (по чл. 117, ал. 1 от ЗООС)Директор Даниела ДимитроваЩатна численост на персонала е 19 щатни бр.Сгради: Акт №2300/14.12.2015г.